SANGUAN ELECTRIC (สงวนการไฟฟ้า)
โบลเวอร์เป่าเตา
โบลเวอร์เป่าเตา
ชื่อสินค้า
: โบลเวอร์เป่าเตา


รายละเอียด

ลักษณะงานที่ใช้ :

เหมาะสำหรับการใช้งานในงานเป่าเตา, เป่าถุงพลาสติก, งานเป่าแห้งต่างๆ, งานระบายความร้อนเครื่องจักร, อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์, งานในครัว, ฯลฯ และถุกออกแบบมาให้เคลื่อนย้ายได้ง่าย เนื่องจากน้ำหนักที่เบา ด้วยสมรรถภาพที่สูงและเสียงไม่ดัง

รายละเอียดสินค้า :

SANGUAN ELECTRIC | สงวนการไฟฟ้า ( สำนักงานใหญ่)

518-520 ถนนตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
Telephone: (66) 02-468-1473, 02-468-5742, 02-468-7627-8, 02-876-5034
Fax:(66) 02-468-7630 ต่อ 16, 17
Email: info@sanguan-electric.com
Thailand Directory Map สงวนการไฟฟ้า(สำนักงานใหญ่) 02-468-1473 Facebook @sanguanelectric