SANGUAN ELECTRIC (สงวนการไฟฟ้า)
ริงโบลเวอร์
ริงโบลเวอร์
ริงโบลเวอร์
ชื่อสินค้า
: ริงโบลเวอร์


รายละเอียด

ลักษณะงานที่ใช้:
ระบายความร้อนจากภายในอาคาร ขึ้นทางหลังคา โดยจะติดตั้งอยู่เหนือจุดที่มีความร้อนสะสมSANGUAN ELECTRIC | สงวนการไฟฟ้า ( สำนักงานใหญ่)

518-520 ถนนตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
Telephone: (66) 02-468-1473, 02-468-5742, 02-468-7627-8, 02-876-5034
Fax:(66) 02-468-7630 ต่อ 16, 17
Email: info@sanguan-electric.com
Thailand Directory Map สงวนการไฟฟ้า(สำนักงานใหญ่) 02-468-1473 Facebook @sanguanelectric