SANGUAN ELECTRIC (สงวนการไฟฟ้า)
โบลเวอร์แรงอัดสูง ต่อตรง
โบลเวอร์แรงอัดสูง ต่อตรง
ชื่อสินค้า
: โบลเวอร์แรงอัดสูง ต่อตรง
(ใบพัดแบบ BACKWARD CURVE)


รายละเอียด

ลักษณะงานที่ใช้ :

เครื่องปรับอากาศที่ใช้ท่อลมความเร็วสูง
เป่าเตาหลอมSANGUAN ELECTRIC | สงวนการไฟฟ้า ( สำนักงานใหญ่)

518-520 ถนนตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
Telephone: (66) 02-468-1473, 02-468-5742, 02-468-7627-8, 02-876-5034
Fax:(66) 02-468-7630 ต่อ 16, 17
Email: info@sanguan-electric.com
Thailand Directory Map สงวนการไฟฟ้า(สำนักงานใหญ่) 02-468-1473 Facebook @sanguanelectric